0142201Ichthyology
มีนวิทยา
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0142402, 0142402, 0142402, 0142402, 0142402, 0142402
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00ปม.1503ปมC2221110    
  พฤหัสบดี09:00-12:00ปม.12ปมL      
อาจารย์: ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ
อาจารย์ชนัดดา เกษมโชติช่วง
ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง.
สำรองให้:ประมง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9785
ประมง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9789
22-20-2
22-1-21
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2561 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์นัจภัค สุขสวัสดิ์
ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง.
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2561 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง.
อาจารย์นัจภัค สุขสวัสดิ์
คำอธิบายรายวิชา
รูปร่างและลักษณะภายนอกของปลา ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ ระบบสืบพันธุ์ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาท และการจัดหมวดหมู่ของปลา
ประมง 2554,ประมง59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.243.10:17/9/2562 21:48:26