0124302Animal Showing and Judging
การประกวดและการตัดสินสัตว์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-14:00ฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมC1511410    
  ศุกร์13:00-14:00ฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมC      
  ศุกร์14:00-17:00ฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมL      
อาจารย์: อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 9186
สัตวศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม 8922
10-10-0
5-0-5
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง.
รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
ดร.วราทิตย์ ดลสุจิต
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการประกวดสัตว์ เกณฑ์การตัดสิน ลักษณะประจำพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง ลักษณะที่ดีและไม่ดีของสัตว์เลี้ยง วิธีการเตรียมสัตว์เข้าประกวด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินการประกวด ข้อควรระมัดระวังในการประกวด
สัตวศาสตร์54,สัตวศาสตร์59,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 9:06:03