0123303Indigenous Chicken Raising
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:00โรงนมโรงนมC1001010    
  พฤหัสบดี13:00-14:00โรงนมโรงนมC      
  ศุกร์14:00-17:00โรงนมโรงนมL      
อาจารย์: อาจารย์สันติคม ศรีเจริญ
อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 918610-0-10
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากไก่พื้นเมืองในประเทศไทย พันธุ์และการผสมพันธุ์ สถานที่เพาะเลี้ยง คุณสมบัติของผู้เลี้ยง อาหารและการให้อาหาร การสุขาภิบาลและป้องกันโรค การตลาด และภูมิปัญญาชาวบ้านกับการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
,สัตวศาสตร์54
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:16/9/2562 9:10:09