0126402Livestock Business
ธุรกิจปศุสัตว์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี14:00-17:00ฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมC2625110    
อาจารย์: รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
สำรองให้:วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 928726-25-1
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจปศุสัตว์ การดำเนินธุรกิจปศุสัตว์ ต้นทุนการผลิตและระบบบัญชีฟาร์ม งบประมาณและการจัดงบประมาณ เครดิตและการขอเครดิต การตลาดปศุสัตว์ และการเขียนแผนธุรกิจปศุสัตว์
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2554,สัตวศาสตร์54,เทคโนโลยีการเกษตร55,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.190.216:22/8/2562 22:44:06