0126301Livestock farm Management
การจัดการฟาร์มปศุสัตว์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:00ฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมC3025510    
  อังคาร09:00-12:00ฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมL      
อาจารย์: รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 918630-25-5
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2560 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
อาจารย์เชิดศักดิ์ คงขวัญ
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
นางสาวปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์
  02 พฤหัสบดี10:00-12:00ฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมC2712610    
  พุธ09:00-12:00ฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมL      
อาจารย์: อาจารย์สันติคม ศรีเจริญ
รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 955227-0-27
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2560 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
อาจารย์เชิดศักดิ์ คงขวัญ
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
นางสาวปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานในการจัดการปศุสัตว์ แนวโน้มของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ การจัดตั้งฟาร์มปศุสัตว์ องค์กรฟาร์มและการจัดการ การบริหารงานบุคคลภายในฟาร์ม การวางแผนการผลิตปศุสัตว์ การบริหารงานฟาร์มปศุสัตว์ เทคนิคและการประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพและการจัดการสารสนเทศฟาร์ม
,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2554,สัตวศาสตร์54
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:21/8/2562 16:20:53