0605337Alcoholic Fermentation Technology
เทคโนโลยีการหมักแอลกอฮอล์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0605210 หรือ
0605210
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-14:00ศร.311ศร.C52310    
  อังคาร08:00-09:00ศร.205ศร.C      
  จันทร์14:00-17:00ชีวภาพ111211L      
อาจารย์: อาจารย์มนตรี เรืองสิงห์
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 92625-1-4
สอบกลางภาค: 8 มี.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.204
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เชิดศักดิ์ คงขวัญ
อาจารย์มนตรี เรืองสิงห์
สอบปลายภาค: 3 พ.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.204
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์มนตรี เรืองสิงห์
อาจารย์เชิดศักดิ์ คงขวัญ
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 พฤหัสบดี08:00-10:001BTC22010    
  พฤหัสบดี13:00-16:002BTC      
อาจารย์: อาจารย์อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 105932-2-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
จุลินทรีย์ที่สำคัญสำหรับการหมักแอลกอฮอล์และการผลิตสารให้กลิ่นรสต่างๆ การคัดเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม องค์ประกอบ คุณภาพ การเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต กระบวนการและอุปกรณ์การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไวน์และแอลกอฮอล์เชื้อเพลิง กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์
เทคโนโลยีชีวภาพ 2554
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:32:35