0605335Fermented Products
ผลิตภัณฑ์จากการหมัก
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0605210 หรือ
0605210
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:001BTC22010    
  จันทร์13:00-16:002BTC      
อาจารย์: อาจารย์อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 105932-2-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
กระบวนการและขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์โดยการหมักจากวัตถุดิบต่างๆ เช่น ผลผลิตทางการเกษตร ของเหลือทิ้งและของเสียจากเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ ชนิดของจลินทรีย์และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของผลิตภัณฑ์จากการหมักแต่ละประเภท
,สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2554
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:13:19