0605320Biotechnology for Agriculture
เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603230 หรือ
0603232 หรือ
0603232 หรือ
0603230 หรือ
0603230
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:001BTC22010    
  อังคาร09:00-12:002BTC      
อาจารย์: อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 105932-2-0
สอบกลางภาค: 8 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3204
อาจารย์คุมสอบ: Mrs.Ma.Evangeline L. Wiangsamut
อาจารย์นลินี ชนะมูล
สอบปลายภาค: 3 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3204
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
อาจารย์อัญชณา คุ้มญาติ
คำอธิบายรายวิชา
การแยก การเก็บรักษาและการจำแนกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีความสำคัญทางการ เกษตร อินทรียวัตถุและปุ๋ยอินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การใช้จุลินทรีย์ในอาหารสัตว์ การใช้จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับการเกษตรแบบผสมผสาน
,สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2554,เทคโนโลยีการเกษตร55,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.233.6:25/8/2562 9:26:01