0605404Special Problems in Biotechnology
ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0605211 หรือ
0605210 หรือ
0605211 หรือ
0605211
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:00-17:00ชีวภาพ112511C10110    
อาจารย์: ดร.สุธีรา อานามวงษ์
ผศ.ปราณี นิมิบุตร
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม 89681-0-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 ศุกร์13:00-16:002BTC102810    
  จันทร์13:00-16:001BTC      
  ศุกร์09:00-12:002BTC      
อาจารย์: อาจารย์อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1059310-2-8
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
กระบวนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวางแผนทดลอง การเสนอแผนงานทดลอง ปฏิบัติการทดลองตามแผน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการทดลอง วิจัยด้วยองค์ความรู้ที่ศึกษาในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นำเสนอผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ในลักษณะรูปเล่ม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้คำปรึกษา
เทคโนโลยีชีวภาพ 2554,เทคโนโลยีชีวภาพ59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:20/9/2562 23:09:59