0605403Seminar in Biotechnology
สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0605211 หรือ
0605211 หรือ
0605211
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-10:001BTC102810    
อาจารย์: อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1059310-2-8
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยบูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพเข้ากับเรื่องที่อภิปรายในที่ประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอข้อคิดเห็นและรวบรวมเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์
เทคโนโลยีชีวภาพ 2554,เทคโนโลยีชีวภาพ59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.16.123:20/9/2562 18:52:02