0110402Special Problems in Plant Science
ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-10:00พืช.51105C41310    
อาจารย์: นายธนาวัฒน์ เยมอ
นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
สำรองให้:พืชศาสตร์-พืชสวน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10224
พืชศาสตร์-พืชไร่ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10221
พืชศาสตร์- พืชไร่-นา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 11182
พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10225
5-0-5
10-0-10
3-0-3
4-1-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พุธ13:00-14:00พืช.51105C11010    
  พุธ14:00-17:00พืช.51105L      
อาจารย์: นายธนาวัฒน์ เยมอ
นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  03 พุธ13:00-14:00พืช.51105C11010    
  พุธ14:00-17:00พืช.51105L      
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐยา เรือนแป้น
นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  04 อังคาร13:00-14:00พืช.51105C11010    
  อังคาร14:00-17:00พืช.51105L      
อาจารย์: นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 พุธ09:00-12:006102PSC52310    
อาจารย์: ผศ.รัตนา ไชยช่วย
สำรองให้: ทุกชั้นปี5-2-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การค้นคว้าทดลองเบื้องต้น ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติและสารสนเทศในการวิจัยด้านพืชศาสตร์ พร้อมนำเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์
พืชศาสตร์54,พืชศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:21/9/2562 11:47:00