0110402Special Problems in Plant Science
ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-13:00พืช.51105C2141710    
อาจารย์: นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น
นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
สำรองให้:พืชศาสตร์ - พืชสวน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 11181
พืชศาสตร์- พืชไร่-นา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 11182
พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 11183
21-2-19
21-0-21
21-1-20
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พุธ13:00-17:00พืช.51105L32110    
อาจารย์: นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
นางสาวรัตติกาล เสนน้อย
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  03 อังคาร16:00-20:00พืช.51105L22010    
อาจารย์: นางสาวรัตติกาล เสนน้อย
นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  04 อังคาร16:00-20:00พืช.51105L22010    
อาจารย์: นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
ดร.อภิสิทธิ์ ชิตวณิช
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  05 พุธ13:00-17:00พืช.51105L33010    
อาจารย์: ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  06 พุธ13:00-17:00พืช.51105L30310    
อาจารย์: นายธนาวัฒน์ เยมอ
นางสาวรัตนากร กฤษณชาญดี
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  07 พุธ13:00-17:00พืช.51105L22010    
อาจารย์: นายธนาวัฒน์ เยมอ
นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  08 พุธ13:00-17:00พืช.51105L32110    
อาจารย์: นางสาวรัตติกาล เสนน้อย
นายธนาวัฒน์ เยมอ
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  09 อังคาร16:00-20:00พืช.51105L32110    
อาจารย์: นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น
นายธนาวัฒน์ เยมอ
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  10 พุธ13:00-17:00พืช.51105L22010    
อาจารย์: นายธนาวัฒน์ เยมอ
นางสาวรัตนากร กฤษณชาญดี
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 เสาร์10:00-12:008202PSC109110    
  เสาร์13:00-16:008202PSC      
อาจารย์: ผศ.รัตนา ไชยช่วย
สำรองให้:พืชศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1060410-7-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พฤหัสบดี10:00-12:008202PSC55010    
  เสาร์13:00-16:008202PSC      
อาจารย์: ผศ.รัตนา ไชยช่วย
สำรองให้:พืชศาสตร์ - พืชสวน ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 57 กลุ่ม 10507
พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 57 กลุ่ม 10486
2-2-0
1-0-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การค้นคว้าทดลองเบื้องต้น ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติและสารสนเทศในการวิจัยด้านพืชศาสตร์ พร้อมนำเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์
พืชศาสตร์54,พืชศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:23:31