0110402Special Problems in Plant Science
ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303 หรือ
0112303
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:00พืช.51105C2532210    
อาจารย์: รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
สำรองให้:พืชศาสตร์-พืชสวน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 9743
พืชศาสตร์-พืชไร่ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 9742
พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 9744
15-1-14
3-0-3
3-0-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 อังคาร16:00-20:00พืช.51105L11010    
  พุธ13:00-14:00พืช.51105C      
อาจารย์: ผศ.อนุชา จุลกะเสวี
นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  03 พุธ13:00-14:00พืช.51105C22010    
  อังคาร16:00-20:00พืช.51105L      
อาจารย์: นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  04 อังคาร16:00-20:00พืช.51105C22010    
อาจารย์: นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  05 ไม่มีข้อมูล22010    
อาจารย์: นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  06 อังคาร16:00-20:00พืช.51105C33010    
อาจารย์: นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  07 อังคาร16:00-20:00พืช.51105C33010    
อาจารย์: นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
นางสาวรัตนากร กฤษณชาญดี
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  08 อังคาร16:00-20:00พืช.51105C11010    
อาจารย์: ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
นายธนาวัฒน์ เยมอ
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  09 อังคาร16:00-20:00พืช.51105C22010    
อาจารย์: นายธนาวัฒน์ เยมอ
รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  10 อังคาร16:00-20:00พืช.51105C21110    
อาจารย์: นายธนาวัฒน์ เยมอ
รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  11 อังคาร16:00-20:00พืช.51105C11010    
อาจารย์: นางสาวรัตนากร กฤษณชาญดี
นายธนาวัฒน์ เยมอ
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  12 อังคาร16:00-20:00พืช.51105C22010    
อาจารย์: รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
นายธนาวัฒน์ เยมอ
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  13 อังคาร16:00-20:00พืช.51105C11010    
อาจารย์: นายธนาวัฒน์ เยมอ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 จันทร์13:00-18:008204PSC3003010    
อาจารย์: ผศ.รัตนา ไชยช่วย
สำรองให้:พืชศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1060430-0-30
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พฤหัสบดี13:00-18:008204PSC52310    
อาจารย์: ผศ.รัตนา ไชยช่วย
สำรองให้:พืชศาสตร์ - พืชสวน ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 57 กลุ่ม 10507
พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 57 กลุ่ม 10486
5-1-4
5-0-5
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 พฤหัสบดี13:00-18:008204PSC51410    
อาจารย์: ผศ.รัตนา ไชยช่วย
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การค้นคว้าทดลองเบื้องต้น ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติและสารสนเทศในการวิจัยด้านพืชศาสตร์ พร้อมนำเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์
พืชศาสตร์54,พืชศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 2:25:28