0111201Organic Agriculture
เกษตรอินทรีย์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00พืช.53205C1512310    
  พุธ17:00-18:00พืช.51105C      
อาจารย์: นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น
สำรองให้:พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 13464
พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13805
1-0-1
2-2-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 จันทร์13:00-16:009202AGC51410    
อาจารย์: อาจารย์ปาริชาต ปุระมงคล
สำรองให้:เทคโนโลยีการเกษตร ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 106115-1-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญและประวัติ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นิเวศน์ธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ หลักปฏิบัติของเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีการผลิตพืชสัตว์ การแปรรูปและการตลาดเกษตรอินทรีย์
,พืชศาสตร์54,เทคโนโลยีการเกษตร55,พืชศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:21/9/2562 3:19:45