0112201Crop Physiology
สรีรวิทยาพืชปลูก
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110 หรือ
0603110
รายวิชาต่อเนื่อง:0119302, 0119302, 0119302, 0119302
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์16:00-18:00พืช.51105C1611510    
  อังคาร07:00-10:00พืช.52305L      
อาจารย์: รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์.
รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
สำรองให้:พืชศาสตร์-เทียบโอน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13622
พืชศาสตร์-พืชสวน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13803
5-0-5
11-11-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
กระบวนการเมแทบอลิซึมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในพืช เช่น การหายใจ การสังเคราะห์แสง ธาตุอาหารพืชและการดูดซึม การเคลื่อนย้ายลำเลียงธาตุอาหารพืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาของพืช
,พืชศาสตร์54,พืชศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.233.55:19/9/2562 15:57:54