0110403Plant Science Seminar
สัมนาพืชศาสตร์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี14:00-17:00พืช.51105C4037310    
อาจารย์: ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
สำรองให้: ชั้นปี 1 รุ่น 591 กลุ่ม 10224
พืชศาสตร์ - พืชสวน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13807
พืชศาสตร์-พืชไร่ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10221
พืชศาสตร์- พืชไร่-นา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13806
พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10225
พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13805
5-0-5
14-14-0
10-9-1
5-3-2
4-3-1
2-2-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 ศุกร์13:00-16:006102PSC50510    
อาจารย์: ผศ.รัตนา ไชยช่วย
สำรองให้:พืชศาสตร์ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 106045-0-5
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การรวบรวมและรายงานผลทางวิชาการในสาขาพืชศาสตร์ ตลอดจนการอภิปรายปัญหาให้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการได้
พืชศาสตร์54,พืชศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 21:44:52