0110403Plant Science Seminar
สัมนาพืชศาสตร์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร14:00-17:00พืช.51105C21110    
อาจารย์: นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
นางสาวรัตนากร กฤษณชาญดี
สำรองให้:พืชศาสตร์-พืชสวน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 97432-1-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 อังคาร14:00-17:00พืช.51105C1010010    
อาจารย์: นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
นางสาวรัตนากร กฤษณชาญดี
สำรองให้:พืชศาสตร์ - พืชสวน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 11181
พืชศาสตร์- พืชไร่-นา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 11182
10-2-8
10-8-2
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 ศุกร์13:00-16:008202PSC2524110    
อาจารย์: ผศ.รัตนา ไชยช่วย
สำรองให้:พืชศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1060425-23-2
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การรวบรวมและรายงานผลทางวิชาการในสาขาพืชศาสตร์ ตลอดจนการอภิปรายปัญหาให้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการได้
พืชศาสตร์54,พืชศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:17:59