0110403Plant Science Seminar
สัมนาพืชศาสตร์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-16:00พืช.51105L3131010    
อาจารย์: นางสาวรัตนากร กฤษณชาญดี
นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
สำรองให้:พืชศาสตร์ - พืชสวน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9550
พืชศาสตร์- พืชไร่-นา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9549
พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9551
พืชศาสตร์-พืชไร่ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม 9441
พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม 9446
พืชศาสตร์-พืชสวน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม 9445
14-10-4
7-7-0
6-6-0
5-5-0
5-0-5
5-0-5
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การรวบรวมและรายงานผลทางวิชาการในสาขาพืชศาสตร์ ตลอดจนการอภิปรายปัญหาให้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการได้
พืชศาสตร์54,พืชศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 22:26:46