0110201Field Practice in Plant Science 1
ฝึกงานพืชศาสตร์ 1
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0110103 หรือ
0110103 หรือ
0110103 หรือ
0110103 หรือ
0110103 หรือ
0110103 หรือ
0110103 หรือ
0110104 หรือ
0110104 หรือ
0110103 หรือ
0110103 หรือ
0110104 หรือ
0110104 หรือ
0110104 หรือ
0110104 หรือ
0110104 หรือ
0110104
รายวิชาต่อเนื่อง:0110301, 0110301, 0110301, 0110301, 0110301, 0110301, 0110301, 0110301, 0110301, 0110301, 0110301, 0110301, 0110301, 0110301, 0110301, 0110301, 0110302, 0110302, 0110302, 0110302, 0110302, 0110302, 0110302, 0110302, 0110302, 0110302, 0110302, 0110302, 0110302, 0110302, 0110302
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์17:00-19:00พืช.51105L2120110    
  พุธ17:00-20:00พืช.51105L      
  พฤหัสบดี17:00-19:00พืช.51105L      
  ศุกร์17:00-19:00พืช.51105L      
อาจารย์: ผศ.อนุชา จุลกะเสวี
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น
นางสาวรัตติกาล เสนน้อย
อาจารย์รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง
ดร.ธนิตชยา พุทธมี
นางสาวรุศมา มฤบดี
ดร.อภิสิทธิ์ ชิตวณิช
นายธนาวัฒน์ เยมอ
สำรองให้:พืชศาสตร์-พืชสวน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 13462
พืชศาสตร์-พืชไร่ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 13463
พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 13464
21-14-7
21-5-16
21-0-21
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 เสาร์08:00-12:008206PSC2422210    
  เสาร์13:00-17:008206PSC      
อาจารย์: อาจารย์ไพรัตน์ อำลอย
สำรองให้:พืชศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1060424-1-23
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกงานทั่วไปในสาขาพืชศาสตร์ โดยให้มีความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานในแผนกงานต่างๆ ของสาขาพืชศาสตร์
,พืชศาสตร์54,พืชศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:12:36