0603232General Microbiology
จุลชีววิทยาทั่วไป
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102
รายวิชาต่อเนื่อง:0605210, 0605320, 0605426, 0634201, 0634202
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-09:00AV31103C108210    
  พฤหัสบดี08:00-09:00AV31103C      
  พุธ14:00-17:00SC603SCL      
อาจารย์: ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
สำรองให้:อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13085
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9796
4-2-2
6-6-0
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2562 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า
ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
  02 พุธ08:00-09:00AV31103C2921810    
  พฤหัสบดี08:00-09:00AV31103C      
  พฤหัสบดี14:00-17:00SC603SCL      
อาจารย์: ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9784
สัตวศาสตร์ ปี 6 ขึ้นไป รุ่น 561 กลุ่ม 8581
สัตวศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13117
สัตวศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9788
สัตวศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9552
18-14-4
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2562 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า
ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของวิชาจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างแบคทีเรีย การเจริญและการควบคุมจุลินทรีย์ เมทาบอลิซึม การจัดหมวดหมู่และการจำแนกแบคทีเรีย การเกิดโรคและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สิ่งแวดล้อมและในชีวิตประจำวัน
สุขภาพสัตว์ 54 ,ผลิตภัณฑ์ 54,พืชศาสตร์54,สัตวศาสตร์54,ผลิตสัตว์55,เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร55,เทคโนโลยีการเกษตร55,สัตวศาสตร์59,ประมง59,พืชศาสตร์59,อุตสาหกรรมอาหารฯ59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:31:22