0603232General Microbiology
จุลชีววิทยาทั่วไป
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102
รายวิชาต่อเนื่อง:0605210, 0605320, 0605426, 0634201, 0634202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00AV31103C2317610    
  พุธ14:00-17:00ชีวภาพ113611L      
อาจารย์: ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
สำรองให้:พืชศาสตร์-พืชสวน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 13462
พืชศาสตร์-พืชไร่ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 13463
พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 13464
17-13-4
5-3-2
1-0-1
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2561 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์มาโนช รัตนคุณ
ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
สอบปลายภาค: 14 ธ.ค. 2561 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วรีภรณ์ รัตนิสสัย
ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
  02 จันทร์10:00-12:00AV31103C2121010    
  ศุกร์14:00-17:00ชีวภาพ113611L      
อาจารย์: ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
สำรองให้:พืชศาสตร์ - พืชสวน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 11181
พืชศาสตร์- พืชไร่-นา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 11182
พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 11183
10-10-0
8-8-0
3-3-0
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2561 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์มาโนช รัตนคุณ
ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
สอบปลายภาค: 14 ธ.ค. 2561 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วรีภรณ์ รัตนิสสัย
ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
  03 พฤหัสบดี10:00-12:00ศร.201ศร.C2323010    
  พฤหัสบดี14:00-17:00ชีวภาพ113811L      
อาจารย์: อาจารย์อนันทยา แสนสวัสด์
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 9186
สัตวศาสตร์ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม 8922
สัตวศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9552
7-2-5
5-3-2
2-1-1
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2561 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ
อาจารย์อนันทยา แสนสวัสด์
สอบปลายภาค: 14 ธ.ค. 2561 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อนันทยา แสนสวัสด์
ดร.วทัญญู รอดประพัฒน์
อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ
  04 จันทร์10:00-12:00สัตว์:72707C2621510    
  จันทร์14:00-17:00ชีวภาพ112111L      
อาจารย์: อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2561 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อนันทยา แสนสวัสด์
อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ
สอบปลายภาค: 14 ธ.ค. 2561 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อนันทยา แสนสวัสด์
ดร.วทัญญู รอดประพัฒน์
อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 จันทร์09:00-12:002BTC156910    
  พฤหัสบดี10:00-12:001BTC      
อาจารย์: อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 57 กลุ่ม 10506
พืชศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 10604
พืชศาสตร์ - พืชสวน ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 57 กลุ่ม 10507
พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 57 กลุ่ม 10486
5-1-4
5-3-2
5-2-3
5-0-5
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก PS ห้อง 8202
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สัมพันธ์ จันทร์ดำ
อาจารย์ธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ
อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก PS ห้อง 8202
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ชาติชาย ไชยช่วย
รศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของวิชาจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างแบคทีเรีย การเจริญและการควบคุมจุลินทรีย์ เมทาบอลิซึม การจัดหมวดหมู่และการจำแนกแบคทีเรีย การเกิดโรคและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สิ่งแวดล้อมและในชีวิตประจำวัน
สุขภาพสัตว์ 54 ,ผลิตภัณฑ์ 54,พืชศาสตร์54,สัตวศาสตร์54,ผลิตสัตว์55,เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร55,เทคโนโลยีการเกษตร55,สัตวศาสตร์59,ประมง59,พืชศาสตร์59,อุตสาหกรรมอาหารฯ59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:16/9/2562 9:52:16