0603232General Microbiology
จุลชีววิทยาทั่วไป
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102
รายวิชาต่อเนื่อง:0605210, 0605320, 0605426, 0634201, 0634202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00ศร.301ศร.C3029110    
  พุธ13:00-16:00ชีวภาพ113811L      
อาจารย์: อาจารย์อนันทยา แสนสวัสด์
สำรองให้: ชั้นปี 1 รุ่น 591 กลุ่ม
พืชศาสตร์ ปี1 ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9543
32-0-32
32-23-9
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
อาจารย์อนันทยา แสนสวัสด์
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
อาจารย์อนันทยา แสนสวัสด์
  02 จันทร์10:00-12:00ศร.301ศร.C3332110    
  พฤหัสบดี13:00-16:00ชีวภาพ113811L      
อาจารย์: อาจารย์อนันทยา แสนสวัสด์
สำรองให้:พืชศาสตร์ - พืชสวน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9550
พืชศาสตร์- พืชไร่-นา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9549
พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9551
14-14-0
7-7-0
6-6-0
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อนันทยา แสนสวัสด์
ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
อาจารย์อนันทยา แสนสวัสด์
  03 พุธ10:00-12:00AV31103C3131010    
  พุธ14:00-17:00ชีวภาพ113611L      
อาจารย์: ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม 892217-13-4
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.303
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 13:15 - 16:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.303
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อนันทยา แสนสวัสด์
ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของวิชาจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างแบคทีเรีย การเจริญและการควบคุมจุลินทรีย์ เมทาบอลิซึม การจัดหมวดหมู่และการจำแนกแบคทีเรีย การเกิดโรคและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สิ่งแวดล้อมและในชีวิตประจำวัน
สุขภาพสัตว์ 54 ,ผลิตภัณฑ์ 54,พืชศาสตร์54,สัตวศาสตร์54,ผลิตสัตว์55,เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร55,เทคโนโลยีการเกษตร55,สัตวศาสตร์59,ประมง59,พืชศาสตร์59,อุตสาหกรรมอาหารฯ59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:02:15