0042003Nature of the Whole
ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-11:0022402C4039110    
อาจารย์: อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9961
ทุกชั้นปี
40-38-2
40-1-39
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 593
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วิทยา เจียมธีระนาถ
นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มตระกูล
  02 ศุกร์15:00-18:0043104C3028210    
อาจารย์: ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9961
ทุกชั้นปี
40-12-28
40-16-24
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 243
อาจารย์คุมสอบ: ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล
นายธนากร ตันหยงทอง
  03 ศุกร์08:00-11:0023402C3534110    
อาจารย์: ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9961
ทุกชั้นปี
40-31-9
40-3-37
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 244
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สมถวิล ชัยดำรงค์โรจน์
อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  04 พฤหัสบดี08:00-11:0022302C4036410    
อาจารย์: อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312540-36-4
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 597
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สาโรจน์ ไวยคงคา
อาจารย์กุลบัณฑิต แสงดี
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  05 อาทิตย์08:00-11:0057205C40301010    
อาจารย์: อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312940-30-10
สอบปลายภาค: 28 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 593
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
  06 อาทิตย์08:00-11:0057205C40103010    
อาจารย์: อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001540-10-30
สอบปลายภาค: 28 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 593
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
คำอธิบายรายวิชา
การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ปัจจัยที่รู้เห็นธรรมชาติ ตามความเป็นจริง การคิดอย่างเป็นกลางและเชื่อมโยงแนวทางศึกษาจิตสมัยใหม่ สติปัญญากับสมองคอมพิวเตอร์ กำเนิดของจักรวาล การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ สรรพชีวิตสัมพันธ์ บูรณาการระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์
การจัดการ53 ,ผลิตสัตว์ 55 ,ชีวภาพ 54 ,อาหาร 55 ,สุขภาพสัตว์ 54 ,ประมง 54,ผลิตภัณฑ์ 54,ภูมิทัศน์ 54,วิทย์อาหาร 55 ,วิทยคอม 55 ,เศรษฐ 54, เทคโนสาร 55 ,ธุรกิจเกษตร55,วิศวเกษตร56,เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร55,อังงกฤษเพื่อการสื่อสาร56,การจัดการการบิน56,พืชศาสตร์54,สัตวศาสตร์54,สุขภาพสัตว์54,เกษตรกลวิธาน55,การตลาด58,เทคโนโลยีการเกษตร55,สัตวแพทย์55,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,การจัดการ58,สัตวศาสตร์59,การจัดการ58,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59,ภูมิทัศน์59,ประมง59,เทคโนโลยีชีวภาพ59,วิทย์คอม-บริหาร59,การจัดการโลจิสติกส์ 59.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร59,เศรษฐศาสตร์-บริหาร59,ระบบสารสนเทศ-บริหาร58,บริหารธุรกิจเกษตร59,พืชศาสตร์59,สารสนเทศบริหาร59,อุตสาหกรรมอาหารฯ59,การท่องเที่ยว56,เทคโนโลยีการโฆษณาฯ56,เทคโนโลยีมัลติมีเดีย56,เครื่องกล56,อุตสาหการ 56,ไฟฟ้า 56,เศรษฐศาสตร์-สังคม 59, วิศวกรรมเคมี 58,,ออกแบบอุตสาหกรรม 56, ก่อสร้าง 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.99.123:17/7/2562 20:40:07