0032002English in Daily Life
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00ศร.301ศร.C46311510    
อาจารย์: อาจารย์วรัญญา ปรีดาธวัช
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9798
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13098
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9844
ทุกชั้นปี
15-13-2
15-9-6
15-3-12
45-4-41
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.211
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วรัญญา ปรีดาธวัช
อาจารย์ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.211
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
อาจารย์วรัญญา ปรีดาธวัช
  02 อาทิตย์19:00-22:00HS 402HSC33010    
อาจารย์: อาจารย์วรินทร แดนดี
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 10121
ทุกชั้นปี
3-3-0
3-0-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  01 พฤหัสบดี08:00-11:0023402C4544110    
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996545-44-1
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
อาจารย์สุวนีย์ กุลกรินีธรรม
  02 พฤหัสบดี12:00-15:0024402C4037310    
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9965
ทุกชั้นปี
40-36-4
40-1-39
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 573
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
อาจารย์โฉมฉาย เนื่องจำนงค์
  03 ศุกร์08:00-11:0022302C3025510    
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996530-25-5
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 452
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์พนา จันทิวาสน์
อาจารย์อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ
  04 ศุกร์12:00-15:0056305C4031910    
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13122
ทุกชั้นปี
40-29-11
40-2-38
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 233
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รุจิรา จุลภักดิ์
อาจารย์ประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ์
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 จันทร์09:00-12:001072SCC4040010    
อาจารย์: Mrs.Ma.Evangeline L. Wiangsamut
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13226
บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9923
15-11-4
25-24-1
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก LB4 ห้อง 4201
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์นิภาพร คังคะวิสุทธิ์
อาจารย์คีญาภัทร์ กองร้อย
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก LB4 ห้อง 4201
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ
ผศ.นฤมล มงคลธนวัฒน์
  02 อังคาร13:00-16:001072SCC3636010    
อาจารย์: Mrs.Ma.Evangeline L. Wiangsamut
สำรองให้:เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13165
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9901
การจัดการโลจิสติกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13167
30-7-23
5-1-4
26-26-0
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก LB4 ห้อง 4202
อาจารย์คุมสอบ: ดร.กมลภัสสร์ มั่นศิลป์
อาจารย์วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก LB4 ห้อง 4202
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.อโนชา กิริยากิจ
อาจารย์ญาณนันท์ สุนทรกิจ
  03 จันทร์13:00-16:001041SCC1512310    
อาจารย์: Mrs.Ma.Evangeline L. Wiangsamut
สำรองให้:เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9861
ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9951
10-6-4
5-5-0
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก SC ห้อง 1041
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สาคร บัวบาน
ผศ.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก SC ห้อง 1041
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์มัทนา ชาญกิจ
Mrs.Ma.Evangeline L. Wiangsamut
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  04 พฤหัสบดี13:00-16:001102SCC5655110    
อาจารย์: Mrs.Ma.Evangeline L. Wiangsamut
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1317856-54-2
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก LB5 ห้อง 5102
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ทองจวน คุณพุทธิรพี
อาจารย์ยุพา บุญมี
ผศ.ชาติชาย ไชยช่วย
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก LB5 ห้อง 5102
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วรรณศิริ หิรัญเกิด
ผศ.รัตนา ไชยช่วย
ผศ.ไกรสร รวยป้อม
  05 อังคาร13:00-16:001072SCC51410    
อาจารย์: Mrs.Ma.Evangeline L. Wiangsamut
สำรองให้:เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 133235-1-4
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก SC ห้อง 1041
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สาคร บัวบาน
ผศ.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก SC ห้อง 1041
อาจารย์คุมสอบ: Mrs.Ma.Evangeline L. Wiangsamut
อาจารย์มัทนา ชาญกิจ
  06 จันทร์13:00-16:001041SCC53210    
อาจารย์: Mrs.Ma.Evangeline L. Wiangsamut
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 132045-1-4
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก SC ห้อง 1041
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
ผศ.สาคร บัวบาน
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก SC ห้อง 1041
อาจารย์คุมสอบ: Mrs.Ma.Evangeline L. Wiangsamut
อาจารย์มัทนา ชาญกิจ
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  07 ไม่มีข้อมูล30201010    
อาจารย์: อาจารย์อาริสาย์ รุ่งเรืองผล
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1320730-20-10
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  08 ไม่มีข้อมูล51410    
อาจารย์: อาจารย์อาริสาย์ รุ่งเรืองผล
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 99345-1-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล50510    
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสาร ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียนภาษาอังกฤษ การเลือกใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษา ที่เหมาะสม
การจัดการ53 ,ผลิตสัตว์ 55,อาหาร 55 ,สุขภาพสัตว์ 54 ,ประมง 54,ผลิตภัณฑ์ 54,ภูมิทัศน์ 54,วิทย์อาหาร 55,สัตวแพทย 55 ,วิทยคอม 55 ,เศรษฐ 54, เทคโนสาร 55 ,ธุรกิจเกษตร55,โลจิสติกส์ 54,วิศวเกษตร56,อังกฤษเพื่อการสื่อสาร56,การจัดการการบิน56,พืชศาสตร์54,สัตวศาสตร์54,เกษตรกลวิธาน55,เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร55,,การตลาด58,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59,เทคโนโลยีการเกษตร55,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,การจัดการ58,สัตวศาสตร์59,การจัดการ58,ภูมิทัศน์59,ภูมิทัศน์59,การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน59,ประมง59,บัญชี58,วิทย์คอม-บริหาร59,การจัดการโลจิสติกส์ 59.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร59,เศรษฐศาสตร์-บริหาร59,ระบบสารสนเทศ-บริหาร58,บริหารธุรกิจเกษตร59,พืชศาสตร์59,สารสนเทศบริหาร59,อุตสาหกรรมอาหารฯ59,การท่องเที่ยว56,เทคโนโลยีการโฆษณาฯ56,เทคโนโลยีมัลติมีเดีย56,เครื่องกล 56อุตสาหการ 56,ไฟฟ้า 56,วิทย์อาหาร-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร60,การจัดการโลจิสติกส์ 59,ภาษาอังกฤษ56,ระบบสารสนเทศ58,การจัดการโลจิสติกส์ 59(เทคโนฯสังคม),เศรษฐศาสตร์-สังคม59, วิศวกรรมเคมี 58,,ออกแบบอุตสาหกรรม 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:29:33