0031005Writing for Communication
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:001041SCC104610    
อาจารย์: อาจารย์สุภิญญา แย้มรัตน์
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 993010-4-6
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก SC ห้อง 1092
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ธิติ ทองคำงาม
อาจารย์ไพรัตน์ อำลอย
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก SC ห้อง 1092
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
อาจารย์สุภิญญา แย้มรัตน์
คำอธิบายรายวิชา
หลักการและกลวิธีในการเขียน การเลือกใช้คำ การเรียบเรียงประโยค ประเภทสำนวนโวหาร ลักษณะของภาษาเขียน ฝึกทักษะการเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ และการเขียนที่จำเป็นในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2555 ,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2554 ,ประมง 2554,ภูมิทัศน์ 54,สัตวแพทย 55 ,วิทยคอม 55,การจัดการการบิน56,พืชศาสตร์54,สัตวศาสตร์54,เทคโนโลยีการเกษตร55,สัตวศาสตร์59,การตลาด58,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59,ภูมิทัศน์59,ประมง59,วิทย์คอม-บริหาร59,การจัดการโลจิสติกส์ 59,เศรษฐศาสตร์-บริหาร59,ระบบสารสนเทศ-บริหาร58,พืชศาสตร์59,เทคโนโลยีการโฆษณาฯ56,เทคโนโลยีมัลติมีเดีย56,เครื่องกล56,เศรษฐศาสตร์-สังคม59, วิศวกรรมเคมี 58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.57.202:16/9/2562 7:08:58