ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 5 มิ.ย. 2562 8:30 น.14 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา18 มี.ค. 2563 8:00 น.20 มี.ค. 2563 16:30 น.
 • ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
 • 18 มี.ค. 2563 8:30 น.20 มี.ค. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 118 มี.ค. 2563 8:30 น.20 มี.ค. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 218 มี.ค. 2563 8:30 น.20 มี.ค. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 318 มี.ค. 2563 8:30 น.20 มี.ค. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 418 มี.ค. 2563 8:30 น.20 มี.ค. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)18 มี.ค. 2563 8:30 น.20 มี.ค. 2563 23:59 น.
 • พิมพ์ใบเสร็จออนไลน์
 • 23 มี.ค. 2563 0:00 น.25 พ.ค. 2563 0:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน
 • 23 มี.ค. 2563 8:30 น.24 มี.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา23 มี.ค. 2563 8:30 น.24 มี.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา23 มี.ค. 2563 8:30 น.24 มี.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา23 มี.ค. 2563 8:30 น.24 มี.ค. 2563 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 23 มี.ค. 2563 8:30 น.27 มี.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 23 มี.ค. 2563 8:30 น.22 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน23 มี.ค. 2563 8:30 น.23 มี.ค. 2563 8:30 น.
    -  ช่วงเพิ่ม- ลดรายวิชาเสียค่าธรรมเนียม25 มี.ค. 2563 8:30 น.27 มี.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W และไม่ได้รับเงินคืน30 มี.ค. 2563 8:30 น.1 พ.ค. 2563 23:59 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 30 มี.ค. 2563 9:00 น.1 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า2 เม.ย. 2563 16:30 น.15 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า15 เม.ย. 2563 16:30 น.15 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอ Transcript20 เม.ย. 2563 8:30 น.22 เม.ย. 2563 8:30 น.
    -  การถอนวิชาโดยได้รับ "F" ในวิชานั้น4 พ.ค. 2563 9:00 น.25 พ.ค. 2563 9:00 น.
    -  วันปิดภาคเรียน25 พ.ค. 2563 9:00 น.25 พ.ค. 2563 9:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา (เกรด) และติดประกาศผลการศึกษา1 มิ.ย. 2563 9:00 น.1 มิ.ย. 2563 9:00 น.
    -  สวท.ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษา19 มิ.ย. 2563 8:00 น.19 มิ.ย. 2563 8:00 น.
    -  สวท.ดำเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย10 ก.ค. 2563 8:00 น.10 ก.ค. 2563 8:00 น.
     
   
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
      นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
        081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

      
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
      3.226.251.81:18/8/2562 16:08:57