ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา4 พ.ย. 2562 8:00 น.4 พ.ย. 2562 16:30 น.
 • ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
 • 4 พ.ย. 2562 8:30 น.8 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 45 พ.ย. 2562 8:30 น.5 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)5 พ.ย. 2562 8:30 น.5 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 36 พ.ย. 2562 8:30 น.6 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 27 พ.ย. 2562 8:30 น.7 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 18 พ.ย. 2562 8:30 น.8 พ.ย. 2562 23:59 น.
 • พิมพ์ใบเสร็จออนไลน์
 • 11 พ.ย. 2562 0:00 น.9 มี.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน11 พ.ย. 2562 8:00 น.11 พ.ย. 2562 8:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน
 • 11 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา11 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา11 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา11 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 11 พ.ย. 2562 8:30 น.22 พ.ย. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 11 พ.ย. 2562 9:00 น.10 ธ.ค. 2562 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องลาพัก11 พ.ย. 2562 9:00 น.10 ธ.ค. 2562 15:00 น.
    -  ช่วงเพิ่ม- ลดรายวิชาเสียค่าธรรมเนียม18 พ.ย. 2562 8:30 น.22 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W และไม่ได้รับเงินคืน25 พ.ย. 2562 9:00 น.31 ม.ค. 2563 17:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 25 พ.ย. 2562 9:00 น.29 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า2 ธ.ค. 2562 8:00 น.13 ธ.ค. 2562 15:00 น.
    -  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอ Transcript9 ธ.ค. 2562 9:00 น.13 ธ.ค. 2562 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาทั่วไป)10 ธ.ค. 2562 8:30 น.10 ธ.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการพ้นสภาพ10 ธ.ค. 2562 8:30 น.10 ธ.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า13 ธ.ค. 2562 15:00 น.13 ธ.ค. 2562 15:00 น.
    -  ช่วงการสอบกลางภาค23 ธ.ค. 2562 9:00 น.23 ธ.ค. 2562 16:00 น.
    -  การถอนวิชาโดยได้รับ "F" ในวิชานั้น3 ก.พ. 2563 9:00 น.9 มี.ค. 2563 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาที่เป็นโครงการ)28 ก.พ. 2563 8:30 น.28 ก.พ. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงสอบปลายภาค2 มี.ค. 2563 9:00 น.6 มี.ค. 2563 16:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 9 มี.ค. 2563 8:30 น.30 พ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันปิดภาคเรียน9 มี.ค. 2563 9:00 น.9 มี.ค. 2563 9:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา (เกรด) และติดประกาศผลการศึกษา16 มี.ค. 2563 9:00 น.16 มี.ค. 2563 15:00 น.
    -  สวท.ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษา31 มี.ค. 2563 8:30 น.31 มี.ค. 2563 16:30 น.
    -  สวท.ดำเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย10 เม.ย. 2563 8:30 น.10 เม.ย. 2563 16:30 น.
     
   
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
      นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
        081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

      
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
      3.81.28.94:24/8/2562 1:33:14