ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • พิมพ์ใบเสร็จออนไลน์
 • 7 พ.ค. 2562 0:00 น.30 ส.ค. 2562 0:00 น.
    -  นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา7 พ.ค. 2562 8:00 น.7 พ.ค. 2813 16:30 น.
 • ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
 • 7 พ.ค. 2562 8:30 น.8 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 17 พ.ค. 2562 8:30 น.8 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 27 พ.ค. 2562 8:30 น.8 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 37 พ.ค. 2562 8:30 น.8 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 47 พ.ค. 2562 8:30 น.8 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)7 พ.ค. 2562 8:30 น.8 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน7 พ.ค. 2562 8:30 น.7 พ.ค. 2562 8:30 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน
 • 9 พ.ค. 2562 8:30 น.16 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา9 พ.ค. 2562 8:30 น.10 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา9 พ.ค. 2562 8:30 น.10 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา9 พ.ค. 2562 8:30 น.10 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงเพิ่ม- ลดรายวิชาเสียค่าธรรมเนียม9 พ.ค. 2562 8:30 น.10 พ.ค. 2562 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 9 พ.ค. 2562 8:30 น.15 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W และไม่ได้รับเงินคืน13 พ.ค. 2562 8:30 น.14 มิ.ย. 2562 23:59 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 13 พ.ค. 2562 9:00 น.15 พ.ค. 2562 16:30 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 16 พ.ค. 2562 8:30 น.20 พ.ค. 2562 16:30 น.
    -  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอ Transcript16 พ.ค. 2562 8:30 น.20 พ.ค. 2562 8:30 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า16 พ.ค. 2562 16:30 น.16 พ.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า29 พ.ค. 2562 16:30 น.29 พ.ค. 2562 16:30 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 5 มิ.ย. 2562 8:30 น.14 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  การถอนวิชาโดยได้รับ "F" ในวิชานั้น18 มิ.ย. 2562 9:00 น.18 มิ.ย. 2562 9:00 น.
    -  วันปิดภาคเรียน24 มิ.ย. 2562 9:00 น.24 มิ.ย. 2562 9:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา (เกรด) และติดประกาศผลการศึกษา28 มิ.ย. 2562 9:00 น.28 มิ.ย. 2562 9:00 น.
    -  สวท.ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษา18 ก.ค. 2562 8:00 น.18 ก.ค. 2562 8:00 น.
    -  สวท.ดำเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย9 ส.ค. 2562 8:00 น.9 ส.ค. 2562 8:00 น.
     
   
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
      นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
        081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

      
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
      3.226.251.81:18/8/2562 16:22:16