ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา24 ธ.ค. 2561 8:00 น.24 ธ.ค. 2561 16:30 น.
 • พิมพ์ใบเสร็จออนไลน์
 • 25 ธ.ค. 2561 0:00 น.30 มิ.ย. 2562 0:00 น.
 • ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
 • 25 ธ.ค. 2561 8:30 น.28 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 425 ธ.ค. 2561 8:30 น.25 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)25 ธ.ค. 2561 8:30 น.25 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 326 ธ.ค. 2561 8:30 น.26 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 227 ธ.ค. 2561 8:30 น.27 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 128 ธ.ค. 2561 8:30 น.28 ธ.ค. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน
 • 31 ธ.ค. 2561 8:30 น.18 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา31 ธ.ค. 2561 8:30 น.18 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา31 ธ.ค. 2561 8:30 น.18 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา31 ธ.ค. 2561 8:30 น.18 ม.ค. 2562 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 31 ธ.ค. 2561 8:30 น.11 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน7 ม.ค. 2562 8:00 น.7 ม.ค. 2562 8:00 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 7 ม.ค. 2562 9:00 น.7 ก.พ. 2562 15:00 น.
    -  ช่วงเพิ่ม- ลดรายวิชาเสียค่าธรรมเนียม14 ม.ค. 2562 8:30 น.18 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W และไม่ได้รับเงินคืน21 ม.ค. 2562 9:00 น.29 มี.ค. 2562 17:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 21 ม.ค. 2562 9:00 น.27 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า28 ม.ค. 2562 8:00 น.8 ก.พ. 2562 15:00 น.
    -  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอ Transcript28 ม.ค. 2562 9:00 น.1 ก.พ. 2562 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาทั่วไป)7 ก.พ. 2562 8:30 น.7 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการพ้นสภาพ7 ก.พ. 2562 8:30 น.7 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องลาพัก7 ก.พ. 2562 9:00 น.7 ก.พ. 2562 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า8 ก.พ. 2562 15:00 น.8 ก.พ. 2562 15:00 น.
    -  ช่วงการสอบกลางภาค4 มี.ค. 2562 9:00 น.8 มี.ค. 2562 16:00 น.
    -  การถอนวิชาโดยได้รับ "F" ในวิชานั้น1 เม.ย. 2562 9:00 น.20 พ.ค. 2562 15:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 22 เม.ย. 2562 8:30 น.30 พ.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงสอบปลายภาค26 เม.ย. 2562 9:00 น.3 พ.ค. 2562 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาที่เป็นโครงการ)3 พ.ค. 2562 8:30 น.3 พ.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันปิดภาคเรียน6 พ.ค. 2562 9:00 น.6 พ.ค. 2562 9:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา (เกรด) และติดประกาศผลการศึกษา10 พ.ค. 2562 9:00 น.10 พ.ค. 2562 15:00 น.
    -  สวท.ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษา24 พ.ค. 2562 8:30 น.24 พ.ค. 2562 16:30 น.
    -  สวท.ดำเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย6 มิ.ย. 2562 8:30 น.7 มิ.ย. 2562 16:30 น.
     
   
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
      นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
        081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

      
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
      3.226.251.81:18/8/2562 16:45:23