ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา2 ส.ค. 2560 8:00 น.2 ส.ค. 2560 16:30 น.
 • ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
 • 3 ส.ค. 2560 8:30 น.6 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 43 ส.ค. 2560 8:30 น.3 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)3 ส.ค. 2560 8:30 น.3 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 34 ส.ค. 2560 8:30 น.4 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 25 ส.ค. 2560 8:30 น.5 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 16 ส.ค. 2560 8:30 น.6 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน7 ส.ค. 2560 8:00 น.7 ส.ค. 2560 8:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน
 • 7 ส.ค. 2560 8:30 น.18 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา7 ส.ค. 2560 8:30 น.18 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา7 ส.ค. 2560 8:30 น.18 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา7 ส.ค. 2560 8:30 น.18 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 7 ส.ค. 2560 8:30 น.18 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 7 ส.ค. 2560 9:00 น.7 ก.ย. 2560 15:00 น.
    -  ช่วงเพิ่ม- ลดรายวิชาเสียค่าธรรมเนียม14 ส.ค. 2560 8:30 น.18 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W และไม่ได้รับเงินคืน21 ส.ค. 2560 9:00 น.27 ต.ค. 2560 17:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 21 ส.ค. 2560 9:00 น.25 ส.ค. 2560 16:30 น.
 • วันไหว้ครู
 • 24 ส.ค. 2560 8:30 น.24 ส.ค. 2560 8:30 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า28 ส.ค. 2560 8:00 น.8 ก.ย. 2560 15:00 น.
    -  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอ Transcript28 ส.ค. 2560 9:00 น.1 ก.ย. 2560 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาทั่วไป)7 ก.ย. 2560 8:30 น.7 ก.ย. 2560 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการพ้นสภาพ7 ก.ย. 2560 8:30 น.7 ก.ย. 2560 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องลาพัก7 ก.ย. 2560 9:00 น.7 ก.ย. 2560 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า8 ก.ย. 2560 15:00 น.8 ก.ย. 2560 15:00 น.
    -  ช่วงการสอบกลางภาค2 ต.ค. 2560 9:00 น.8 ต.ค. 2560 16:00 น.
    -  การถอนวิชาโดยได้รับ "F" ในวิชานั้น30 ต.ค. 2560 9:00 น.30 ต.ค. 2560 15:00 น.
    -  กีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก "พะยอมเกมส์"31 ต.ค. 2560 9:00 น.4 พ.ย. 2560 18:00 น.
 • พิมพ์ใบเสร็จออนไลน์
 • 14 พ.ย. 2560 0:00 น.30 พ.ย. 2560 12:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 20 พ.ย. 2560 8:30 น.9 ก.พ. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงสอบปลายภาค4 ธ.ค. 2560 9:00 น.15 ธ.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาที่เป็นโครงการ)15 ธ.ค. 2560 8:30 น.15 ธ.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันปิดภาคเรียน18 ธ.ค. 2560 9:00 น.18 ธ.ค. 2560 9:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา (เกรด) และติดประกาศผลการศึกษา22 ธ.ค. 2560 9:00 น.22 ธ.ค. 2560 15:00 น.
    -  สวท.ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษา5 ม.ค. 2561 8:30 น.5 ม.ค. 2561 16:30 น.
    -  สวท.ดำเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย15 ม.ค. 2561 8:30 น.15 ม.ค. 2561 16:30 น.
     
   
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
      นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
        081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

      
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
      3.226.251.81:18/8/2562 16:34:01