ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา25 พ.ค. 2561 8:00 น.25 พ.ค. 2561 16:30 น.
 • ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
 • 25 พ.ค. 2561 8:30 น.27 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)25 พ.ค. 2561 8:30 น.25 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 326 พ.ค. 2561 8:30 น.26 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 426 พ.ค. 2561 8:30 น.26 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 127 พ.ค. 2561 8:30 น.27 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 227 พ.ค. 2561 8:30 น.27 พ.ค. 2561 23:59 น.
 • พิมพ์ใบเสร็จออนไลน์
 • 28 พ.ค. 2561 0:00 น.30 ก.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน28 พ.ค. 2561 8:00 น.28 พ.ค. 2561 8:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน
 • 28 พ.ค. 2561 8:30 น.1 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา28 พ.ค. 2561 8:30 น.1 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา28 พ.ค. 2561 8:30 น.1 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา28 พ.ค. 2561 8:30 น.1 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงเพิ่ม- ลดรายวิชาเสียค่าธรรมเนียม28 พ.ค. 2561 8:30 น.1 มิ.ย. 2561 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 28 พ.ค. 2561 8:30 น.1 มิ.ย. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 28 พ.ค. 2561 9:00 น.28 มิ.ย. 2561 15:00 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W และไม่ได้รับเงินคืน4 มิ.ย. 2561 9:00 น.6 ก.ค. 2561 17:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 4 มิ.ย. 2561 9:00 น.6 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอ Transcript6 มิ.ย. 2561 9:00 น.11 มิ.ย. 2561 16:00 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า7 มิ.ย. 2561 8:00 น.20 มิ.ย. 2561 15:00 น.
    -  ช่วงการสอบกลางภาค18 มิ.ย. 2561 9:00 น.22 มิ.ย. 2561 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า20 มิ.ย. 2561 15:00 น.20 มิ.ย. 2561 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการพ้นสภาพ28 มิ.ย. 2561 8:30 น.28 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องลาพัก28 มิ.ย. 2561 9:00 น.28 มิ.ย. 2561 15:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 9 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ก.ค. 2561 16:30 น.
    -  การถอนวิชาโดยได้รับ "F" ในวิชานั้น9 ก.ค. 2561 9:00 น.9 ก.ค. 2561 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาทั่วไป)20 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ก.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงสอบปลายภาค23 ก.ค. 2561 9:00 น.27 ก.ค. 2561 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาที่เป็นโครงการ)27 ก.ค. 2561 8:30 น.27 ก.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันปิดภาคเรียน30 ก.ค. 2561 9:00 น.30 ก.ค. 2561 9:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา (เกรด) และติดประกาศผลการศึกษา3 ส.ค. 2561 9:00 น.3 ส.ค. 2561 15:00 น.
    -  สวท.ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษา17 ส.ค. 2561 8:30 น.17 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  สวท.ดำเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย27 ส.ค. 2561 8:30 น.27 ส.ค. 2561 16:30 น.
     
   
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
      นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
        081-9821881 ในเวลาราชการ

      
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
      3.80.4.76:20/9/2562 0:35:41