ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • พิมพ์ใบเสร็จออนไลน์
 • 1 ม.ค. 2561 0:00 น.30 มิ.ย. 2561 0:00 น.
    -  นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา3 ม.ค. 2561 8:00 น.3 ม.ค. 2561 16:30 น.
 • ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
 • 4 ม.ค. 2561 8:30 น.7 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 44 ม.ค. 2561 8:30 น.4 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)4 ม.ค. 2561 8:30 น.4 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 35 ม.ค. 2561 8:30 น.5 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 26 ม.ค. 2561 8:30 น.6 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 17 ม.ค. 2561 8:30 น.7 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน8 ม.ค. 2561 8:00 น.8 ม.ค. 2561 8:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน
 • 8 ม.ค. 2561 8:30 น.19 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา8 ม.ค. 2561 8:30 น.19 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา8 ม.ค. 2561 8:30 น.19 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา8 ม.ค. 2561 8:30 น.19 ม.ค. 2561 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 8 ม.ค. 2561 8:30 น.19 ม.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 8 ม.ค. 2561 9:00 น.8 ก.พ. 2561 15:00 น.
    -  ช่วงเพิ่ม- ลดรายวิชาเสียค่าธรรมเนียม15 ม.ค. 2561 8:30 น.19 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W และไม่ได้รับเงินคืน22 ม.ค. 2561 9:00 น.30 มี.ค. 2561 17:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 22 ม.ค. 2561 9:00 น.26 ม.ค. 2561 16:30 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า29 ม.ค. 2561 8:00 น.9 ก.พ. 2561 15:00 น.
    -  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอ Transcript29 ม.ค. 2561 9:00 น.2 ก.พ. 2561 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาทั่วไป)8 ก.พ. 2561 8:30 น.8 ก.พ. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการพ้นสภาพ8 ก.พ. 2561 8:30 น.8 ก.พ. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องลาพัก8 ก.พ. 2561 9:00 น.8 ก.พ. 2561 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า9 ก.พ. 2561 15:00 น.9 ก.พ. 2561 15:00 น.
    -  ช่วงการสอบกลางภาค5 มี.ค. 2561 9:00 น.11 มี.ค. 2561 16:00 น.
    -  การถอนวิชาโดยได้รับ "F" ในวิชานั้น2 เม.ย. 2561 9:00 น.2 เม.ย. 2561 15:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 23 เม.ย. 2561 8:30 น.4 พ.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงสอบปลายภาค7 พ.ค. 2561 9:00 น.18 พ.ค. 2561 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาที่เป็นโครงการ)18 พ.ค. 2561 8:30 น.18 พ.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันปิดภาคเรียน21 พ.ค. 2561 9:00 น.21 พ.ค. 2561 9:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา (เกรด) และติดประกาศผลการศึกษา25 พ.ค. 2561 9:00 น.25 พ.ค. 2561 15:00 น.
    -  สวท.ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษา8 มิ.ย. 2561 8:30 น.8 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  สวท.ดำเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย18 มิ.ย. 2561 8:30 น.18 มิ.ย. 2561 16:30 น.
     
   
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
      นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
        081-9821881 ในเวลาราชการ

      
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
      3.80.4.76:20/9/2562 1:03:53