ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • พิมพ์ใบเสร็จออนไลน์
 • 6 ก.ค. 2561 0:00 น.30 ธ.ค. 2561 12:00 น.
    -  นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา31 ก.ค. 2561 8:00 น.31 ก.ค. 2561 16:30 น.
 • ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
 • 31 ก.ค. 2561 8:30 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 431 ก.ค. 2561 8:30 น.31 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)31 ก.ค. 2561 8:30 น.31 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 31 ส.ค. 2561 8:30 น.1 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 22 ส.ค. 2561 8:30 น.2 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 13 ส.ค. 2561 8:30 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน
 • 4 ส.ค. 2561 8:30 น.24 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา4 ส.ค. 2561 8:30 น.24 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา4 ส.ค. 2561 8:30 น.24 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา4 ส.ค. 2561 8:30 น.24 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน6 ส.ค. 2561 8:00 น.6 ส.ค. 2561 8:00 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 6 ส.ค. 2561 8:30 น.19 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 6 ส.ค. 2561 9:00 น.7 ก.ย. 2561 15:00 น.
    -  ช่วงเพิ่ม- ลดรายวิชาเสียค่าธรรมเนียม18 ส.ค. 2561 8:30 น.24 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W และไม่ได้รับเงินคืน25 ส.ค. 2561 9:00 น.26 ต.ค. 2561 17:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 27 ส.ค. 2561 9:00 น.31 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอ Transcript27 ส.ค. 2561 9:00 น.31 ส.ค. 2561 16:00 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า3 ก.ย. 2561 8:00 น.14 ก.ย. 2561 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาทั่วไป)6 ก.ย. 2561 8:30 น.6 ก.ย. 2561 16:30 น.
 • วันไหว้ครู
 • 6 ก.ย. 2561 8:30 น.6 ก.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการพ้นสภาพ7 ก.ย. 2561 8:30 น.7 ก.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องลาพัก7 ก.ย. 2561 9:00 น.7 ก.ย. 2561 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า7 ก.ย. 2561 15:00 น.7 ก.ย. 2561 15:00 น.
    -  ช่วงการสอบกลางภาค1 ต.ค. 2561 9:00 น.5 ต.ค. 2561 16:00 น.
    -  การถอนวิชาโดยได้รับ "F" ในวิชานั้น29 ต.ค. 2561 9:00 น.17 ธ.ค. 2561 15:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 19 พ.ย. 2561 8:30 น.30 ธ.ค. 2561 16:30 น.
    -  กีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก "พะยอมเกมส์"20 พ.ย. 2561 9:00 น.24 พ.ย. 2561 18:00 น.
    -  ช่วงสอบปลายภาค3 ธ.ค. 2561 9:00 น.14 ธ.ค. 2561 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาที่เป็นโครงการ)11 ธ.ค. 2561 8:30 น.11 ธ.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันปิดภาคเรียน17 ธ.ค. 2561 9:00 น.17 ธ.ค. 2561 9:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา (เกรด) และติดประกาศผลการศึกษา24 ธ.ค. 2561 9:00 น.24 ธ.ค. 2561 15:00 น.
    -  สวท.ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษา8 ม.ค. 2562 8:30 น.8 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  สวท.ดำเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย10 ม.ค. 2562 8:30 น.10 ม.ค. 2562 16:30 น.
     
   
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
      นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
        081-9821881 ในเวลาราชการ

      
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
      100.26.182.28:17/9/2562 17:50:15