ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
 • 26 พ.ค. 2560 8:00 น.28 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 126 พ.ค. 2560 8:00 น.28 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 226 พ.ค. 2560 8:00 น.28 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 326 พ.ค. 2560 8:00 น.28 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 426 พ.ค. 2560 8:00 น.28 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)26 พ.ค. 2560 8:00 น.28 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา26 พ.ค. 2560 8:30 น.26 พ.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน29 พ.ค. 2560 8:00 น.29 พ.ค. 2560 8:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน
 • 29 พ.ค. 2560 8:30 น.2 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา29 พ.ค. 2560 8:30 น.2 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา29 พ.ค. 2560 8:30 น.2 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา29 พ.ค. 2560 8:30 น.2 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงเพิ่ม- ลดรายวิชาเสียค่าธรรมเนียม29 พ.ค. 2560 8:30 น.2 มิ.ย. 2560 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 29 พ.ค. 2560 8:30 น.2 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องลาพัก29 พ.ค. 2560 8:30 น.12 มิ.ย. 2560 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการพ้นสภาพ29 พ.ค. 2560 8:30 น.2 มิ.ย. 2560 15:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 5 มิ.ย. 2560 0:00 น.7 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W และไม่ได้รับเงินคืน5 มิ.ย. 2560 8:30 น.7 ก.ค. 2560 15:30 น.
    -  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอ Transcript7 มิ.ย. 2560 9:00 น.12 มิ.ย. 2560 15:00 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า8 มิ.ย. 2560 9:00 น.21 มิ.ย. 2560 15:00 น.
    -  ช่วงการสอบกลางภาค20 มิ.ย. 2560 9:00 น.24 มิ.ย. 2560 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า21 มิ.ย. 2560 9:00 น.21 มิ.ย. 2560 15:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 10 ก.ค. 2560 0:00 น.21 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  การถอนวิชาโดยได้รับ "F" ในวิชานั้น10 ก.ค. 2560 9:00 น.24 ก.ค. 2560 15:00 น.
    -  ช่วงสอบปลายภาค24 ก.ค. 2560 9:00 น.30 ก.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาที่เป็นโครงการ)28 ก.ค. 2560 8:30 น.28 ก.ค. 2560 15:00 น.
    -  วันปิดภาคเรียน31 ก.ค. 2560 9:00 น.31 ก.ค. 2560 9:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา (เกรด) และติดประกาศผลการศึกษา4 ส.ค. 2560 9:00 น.4 ส.ค. 2560 15:00 น.
    -  สวท.ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษา18 ส.ค. 2560 8:30 น.18 ส.ค. 2560 16:30 น.
    -  สวท.ดำเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย8 ก.ย. 2560 8:30 น.8 ก.ย. 2560 16:30 น.
     
   
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
      นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
        081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

      
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
      3.208.22.127:23/5/2562 10:12:27