ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  การถอนวิชาโดยได้รับ "F" ในวิชานั้น10 เม.ย. 2550 0:00 น.22 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -  นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา11 ม.ค. 2560 8:30 น.11 ม.ค. 2560 16:30 น.
 • ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
 • 12 ม.ค. 2560 8:30 น.15 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 112 ม.ค. 2560 8:30 น.15 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 212 ม.ค. 2560 8:30 น.15 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 312 ม.ค. 2560 8:30 น.15 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 412 ม.ค. 2560 8:30 น.15 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)12 ม.ค. 2560 8:30 น.15 ม.ค. 2560 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน
 • 12 ม.ค. 2560 8:30 น.27 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา12 ม.ค. 2560 8:30 น.27 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา12 ม.ค. 2560 8:30 น.27 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา12 ม.ค. 2560 8:30 น.27 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงเพิ่ม- ลดรายวิชาเสียค่าธรรมเนียม12 ม.ค. 2560 8:30 น.27 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน16 ม.ค. 2560 0:00 น.22 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการพ้นสภาพ16 ม.ค. 2560 0:00 น.27 ม.ค. 2560 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 16 ม.ค. 2560 8:00 น.17 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องลาพัก16 ม.ค. 2560 9:00 น.16 ก.พ. 2560 15:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 30 ม.ค. 2560 8:30 น.10 ก.พ. 2560 15:30 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W และไม่ได้รับเงินคืน30 ม.ค. 2560 9:00 น.7 เม.ย. 2560 17:00 น.
    -  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอ Transcript6 ก.พ. 2560 9:00 น.10 ก.พ. 2560 15:00 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า11 ก.พ. 2560 9:00 น.27 ก.พ. 2560 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาทั่วไป)15 ก.พ. 2560 0:00 น.15 ก.พ. 2560 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า27 ก.พ. 2560 9:00 น.27 ก.พ. 2560 15:00 น.
    -  ช่วงการสอบกลางภาค13 มี.ค. 2560 0:00 น.19 มี.ค. 2560 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 24 เม.ย. 2560 0:00 น.5 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงสอบปลายภาค8 พ.ค. 2560 0:00 น.19 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาที่เป็นโครงการ)19 พ.ค. 2560 0:00 น.19 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  วันปิดภาคเรียน22 พ.ค. 2560 0:00 น.14 ส.ค. 2560 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา (เกรด) และติดประกาศผลการศึกษา24 พ.ค. 2560 9:00 น.24 พ.ค. 2560 17:00 น.
    -  สวท.ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษา16 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 15:00 น.
    -  สวท.ดำเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย7 ก.ค. 2560 8:30 น.7 ก.ค. 2560 15:00 น.
     
   
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
      นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
        081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

      
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
      18.206.168.65:22/3/2562 13:35:45