ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2558  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 17 ส.ค. 2558 8:00 น.30 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน17 ส.ค. 2558 8:00 น.17 ส.ค. 2558 8:00 น.
 • ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
 • 17 ส.ค. 2558 8:30 น.30 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  ชั้นปี 117 ส.ค. 2558 8:30 น.30 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  ชั้นปี 217 ส.ค. 2558 8:30 น.30 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  ชั้นปี 317 ส.ค. 2558 8:30 น.30 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  ชั้นปี 417 ส.ค. 2558 8:30 น.30 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)17 ส.ค. 2558 8:30 น.30 ส.ค. 2558 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน
 • 17 ส.ค. 2558 8:30 น.30 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา17 ส.ค. 2558 8:30 น.30 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา17 ส.ค. 2558 8:30 น.30 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา17 ส.ค. 2558 8:30 น.30 ส.ค. 2558 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 17 ส.ค. 2558 9:00 น.15 ก.ย. 2558 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการพ้นสภาพ17 ส.ค. 2558 9:00 น.4 ก.ย. 2558 15:00 น.
    -  ช่วงเพิ่ม- ลดรายวิชาเสียค่าธรรมเนียม24 ส.ค. 2558 8:30 น.30 ส.ค. 2558 23:59 น.
 • วันไหว้ครู
 • 27 ส.ค. 2558 9:00 น.27 ส.ค. 2558 16:00 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W และไม่ได้รับเงินคืน31 ส.ค. 2558 9:00 น.6 พ.ย. 2558 17:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 31 ส.ค. 2558 9:00 น.4 ก.ย. 2558 16:30 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า7 ก.ย. 2558 8:00 น.18 ก.ย. 2558 15:00 น.
    -  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอ Transcript7 ก.ย. 2558 9:00 น.11 ก.ย. 2558 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องลาพัก15 ก.ย. 2558 9:00 น.15 ก.ย. 2558 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาทั่วไป)15 ก.ย. 2558 9:00 น.15 ก.ย. 2558 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า18 ก.ย. 2558 15:00 น.18 ก.ย. 2558 15:00 น.
    -  ช่วงการสอบกลางภาค12 ต.ค. 2558 9:00 น.18 ต.ค. 2558 16:00 น.
    -  การถอนวิชาโดยได้รับ "F" ในวิชานั้น9 พ.ย. 2558 9:00 น.9 พ.ย. 2558 15:00 น.
    -  งานเกษตรภาคตะวันออก (เกษตรแฟร์)4 ธ.ค. 2558 9:00 น.12 ธ.ค. 2558 16:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 7 ธ.ค. 2558 9:00 น.18 ธ.ค. 2558 9:00 น.
    -  ช่วงสอบปลายภาค21 ธ.ค. 2558 9:00 น.27 ธ.ค. 2558 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาที่เป็นโครงการ)25 ธ.ค. 2558 9:00 น.25 ธ.ค. 2558 15:00 น.
    -  วันปิดภาคเรียน28 ธ.ค. 2558 9:00 น.28 ธ.ค. 2558 9:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา8 ม.ค. 2559 9:00 น.8 ม.ค. 2559 15:00 น.
     
   
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
      นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
        081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

      
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
      3.208.22.127:23/5/2562 10:35:19