ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
 • 11 ส.ค. 2559 8:30 น.14 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 111 ส.ค. 2559 8:30 น.14 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 211 ส.ค. 2559 8:30 น.14 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 311 ส.ค. 2559 8:30 น.14 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 411 ส.ค. 2559 8:30 น.14 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)11 ส.ค. 2559 8:30 น.14 ส.ค. 2559 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน
 • 11 ส.ค. 2559 8:30 น.26 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา11 ส.ค. 2559 8:30 น.26 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา11 ส.ค. 2559 8:30 น.26 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา11 ส.ค. 2559 8:30 น.26 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน15 ส.ค. 2559 8:00 น.15 ส.ค. 2559 8:00 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 15 ส.ค. 2559 8:30 น.26 ส.ค. 2559 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 15 ส.ค. 2559 9:00 น.15 ก.ย. 2559 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการพ้นสภาพ15 ส.ค. 2559 9:00 น.5 ก.ย. 2559 15:00 น.
    -  ช่วงเพิ่ม- ลดรายวิชาเสียค่าธรรมเนียม22 ส.ค. 2559 8:30 น.26 ส.ค. 2559 23:59 น.
 • วันไหว้ครู
 • 25 ส.ค. 2559 9:00 น.25 ส.ค. 2559 16:00 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W และไม่ได้รับเงินคืน29 ส.ค. 2559 9:00 น.4 พ.ย. 2559 17:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 29 ส.ค. 2559 9:00 น.2 ก.ย. 2559 16:30 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า5 ก.ย. 2559 8:00 น.16 ก.ย. 2559 15:00 น.
    -  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอ Transcript5 ก.ย. 2559 9:00 น.9 ก.ย. 2559 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องลาพัก15 ก.ย. 2559 9:00 น.15 ก.ย. 2559 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาทั่วไป)15 ก.ย. 2559 9:00 น.15 ก.ย. 2559 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า16 ก.ย. 2559 15:00 น.16 ก.ย. 2559 15:00 น.
    -  ช่วงการสอบกลางภาค12 ต.ค. 2559 9:00 น.16 ต.ค. 2559 16:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 7 พ.ย. 2559 9:00 น.18 ธ.ค. 2559 9:00 น.
    -  การถอนวิชาโดยได้รับ "F" ในวิชานั้น9 พ.ย. 2559 9:00 น.9 พ.ย. 2559 15:00 น.
    -  งานเกษตรภาคตะวันออก (เกษตรแฟร์)1 ธ.ค. 2559 9:00 น.9 ธ.ค. 2559 16:00 น.
    -  ช่วงสอบปลายภาค13 ธ.ค. 2559 9:00 น.18 ธ.ค. 2559 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาที่เป็นโครงการ)19 ธ.ค. 2559 9:00 น.19 ธ.ค. 2559 15:00 น.
    -  วันปิดภาคเรียน26 ธ.ค. 2559 9:00 น.26 ธ.ค. 2559 9:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา26 ธ.ค. 2559 9:00 น.26 ธ.ค. 2559 15:00 น.
     
   
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
      นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
        081-9821881 ในเวลาราชการ

      
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
      18.205.109.82:18/9/2562 10:22:09