ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2556  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
 • 31 พ.ค. 2556 8:00 น.2 มิ.ย. 2556 23:59 น.
    -  ชั้นปี 131 พ.ค. 2556 8:00 น.2 มิ.ย. 2556 23:59 น.
    -  ชั้นปี 231 พ.ค. 2556 8:00 น.2 มิ.ย. 2556 23:59 น.
    -  ชั้นปี 331 พ.ค. 2556 8:00 น.2 มิ.ย. 2556 23:59 น.
    -  ชั้นปี 431 พ.ค. 2556 8:00 น.2 มิ.ย. 2556 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)31 พ.ค. 2556 8:00 น.2 มิ.ย. 2556 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน
 • 1 มิ.ย. 2556 9:00 น.16 มิ.ย. 2556 15:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 มิ.ย. 2556 9:00 น.16 มิ.ย. 2556 15:00 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา1 มิ.ย. 2556 9:00 น.16 มิ.ย. 2556 15:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 มิ.ย. 2556 9:00 น.16 มิ.ย. 2556 15:00 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 3 มิ.ย. 2556 8:00 น.24 มิ.ย. 2556 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน3 มิ.ย. 2556 8:00 น.3 มิ.ย. 2556 8:00 น.
    -  ช่วงเพิ่ม- ลดรายวิชาเสียค่าธรรมเนียม10 มิ.ย. 2556 9:00 น.16 มิ.ย. 2556 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W และไม่ได้รับเงินคืน17 มิ.ย. 2556 9:00 น.23 ส.ค. 2556 17:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 17 มิ.ย. 2556 9:00 น.21 มิ.ย. 2556 16:30 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า24 มิ.ย. 2556 8:00 น.5 ก.ค. 2556 15:00 น.
    -  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอ Transcript24 มิ.ย. 2556 9:00 น.28 มิ.ย. 2556 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า5 ก.ค. 2556 15:00 น.5 ก.ค. 2556 15:00 น.
    -  ช่วงการสอบกลางภาค29 ก.ค. 2556 9:00 น.4 ส.ค. 2556 16:00 น.
    -  การถอนวิชาโดยได้รับ "F" ในวิชานั้น26 ส.ค. 2556 9:00 น.26 ส.ค. 2556 15:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 15 ก.ย. 2556 9:00 น.30 ต.ค. 2556 9:00 น.
    -  ช่วงสอบปลายภาค30 ก.ย. 2556 9:00 น.6 ต.ค. 2556 16:00 น.
    -  วันปิดภาคเรียน3 ต.ค. 2556 9:00 น.7 ต.ค. 2556 9:00 น.
     
   
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
      นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
        081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

      
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
      18.206.168.65:22/3/2562 13:09:20