ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • พิมพ์ใบเสร็จออนไลน์
 • 1 มิ.ย. 2562 0:00 น.21 ต.ค. 2562 0:00 น.
    -  นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา20 มิ.ย. 2562 8:00 น.20 มิ.ย. 2562 16:30 น.
 • ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
 • 21 มิ.ย. 2562 8:30 น.23 ต.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 321 มิ.ย. 2562 8:30 น.21 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 421 มิ.ย. 2562 8:30 น.21 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)21 มิ.ย. 2562 8:30 น.21 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 222 มิ.ย. 2562 8:30 น.22 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 123 มิ.ย. 2562 8:30 น.23 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน24 มิ.ย. 2562 8:00 น.24 มิ.ย. 2562 8:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน
 • 24 มิ.ย. 2562 8:30 น.5 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา24 มิ.ย. 2562 8:30 น.5 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา24 มิ.ย. 2562 8:30 น.5 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา24 มิ.ย. 2562 8:30 น.5 ก.ค. 2562 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 24 มิ.ย. 2562 8:30 น.5 ก.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 24 มิ.ย. 2562 9:00 น.23 ก.ค. 2562 15:00 น.
    -  ช่วงเพิ่ม- ลดรายวิชาเสียค่าธรรมเนียม1 ก.ค. 2562 8:30 น.5 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W และไม่ได้รับเงินคืน8 ก.ค. 2562 9:00 น.13 ก.ย. 2562 17:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 8 ก.ค. 2562 9:00 น.12 ก.ค. 2562 16:30 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า15 ก.ค. 2562 8:00 น.26 ก.ค. 2562 15:00 น.
    -  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอ Transcript15 ก.ค. 2562 9:00 น.24 ก.ค. 2562 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาทั่วไป)23 ก.ค. 2562 8:30 น.23 ก.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการพ้นสภาพ23 ก.ค. 2562 8:30 น.23 ก.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องลาพัก23 ก.ค. 2562 9:00 น.23 ก.ค. 2562 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า26 ก.ค. 2562 15:00 น.26 ก.ค. 2562 15:00 น.
    -  ช่วงการสอบกลางภาค5 ส.ค. 2562 9:00 น.9 ส.ค. 2562 16:00 น.
    -  การถอนวิชาโดยได้รับ "F" ในวิชานั้น16 ก.ย. 2562 9:00 น.21 ต.ค. 2562 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับคะแนน I (กรณีรายวิชาที่เป็นโครงการ)11 ต.ค. 2562 8:30 น.11 ต.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงสอบปลายภาค14 ต.ค. 2562 9:00 น.18 ต.ค. 2562 16:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 21 ต.ค. 2562 8:30 น.11 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันปิดภาคเรียน21 ต.ค. 2562 9:00 น.21 ต.ค. 2562 9:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา (เกรด) และติดประกาศผลการศึกษา28 ต.ค. 2562 9:00 น.28 ต.ค. 2562 15:00 น.
    -  กีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก "พะยอมเกมส์"1 พ.ย. 2562 9:00 น.1 พ.ย. 2562 18:00 น.
    -  สวท.ส่งผลการศึกษาของนักศึกษาให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษา15 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  สวท.ดำเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย6 ธ.ค. 2562 8:30 น.6 ธ.ค. 2562 16:30 น.
     
   
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
      นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
        081-9821881 ในเวลาราชการ

      
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
      3.94.202.88:14/10/2562 10:13:49