สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนออนไลน์
ณ ช่วงเวลา 14 สิงหาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2558
จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด
นักศึกษา : 2203 คน อาจารย์ : 55 คน

1 : ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     1. น้อยที่สุด (56/2203) (0/55) 2.48%
     2. น้อย (110/2203) (0/55) 4.87%
     3. ปานกลาง (848/2203) (13/55) 38.13%
     4. มาก (867/2203) (31/55) 39.77%
     5. มากที่สุด (322/2203) (11/55) 14.75%

2 : การค้นหาข้อมูลไม่ยุ่งยากซับซ้อน
     1. น้อยที่สุด (60/2203) (0/55) 2.66%
     2. น้อย (155/2203) (2/55) 6.95%
     3. ปานกลาง (1020/2203) (19/55) 46.01%
     4. มาก (708/2203) (25/55) 32.46%
     5. มากที่สุด (260/2203) (9/55) 11.91%

3 : การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา / ระบบไม่ล้มง่าย
     1. น้อยที่สุด (118/2203) (2/55) 5.31%
     2. น้อย (200/2203) (7/55) 9.17%
     3. ปานกลาง (969/2203) (16/55) 43.62%
     4. มาก (664/2203) (19/55) 30.25%
     5. มากที่สุด (252/2203) (11/55) 11.65%

4 : ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
     1. น้อยที่สุด (81/2203) (1/55) 3.63%
     2. น้อย (206/2203) (2/55) 9.21%
     3. ปานกลาง (952/2203) (17/55) 42.91%
     4. มาก (712/2203) (27/55) 32.73%
     5. มากที่สุด (252/2203) (8/55) 11.51%

5 : ตรงกับความต้องการ
     1. น้อยที่สุด (66/2203) (0/55) 2.92%
     2. น้อย (130/2203) (2/55) 5.85%
     3. ปานกลาง (923/2203) (14/55) 41.50%
     4. มาก (818/2203) (27/55) 37.42%
     5. มากที่สุด (266/2203) (12/55) 12.31%

6 : ระบบความปลอดภัยและการรักษาข้อมูล
     1. น้อยที่สุด (52/2203) (0/55) 2.30%
     2. น้อย (114/2203) (0/55) 5.05%
     3. ปานกลาง (876/2203) (23/55) 39.81%
     4. มาก (856/2203) (25/55) 39.02%
     5. มากที่สุด (305/2203) (7/55) 13.82%

7 : ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ดูแลระบบ
     1. น้อยที่สุด (69/2203) (1/55) 3.10%
     2. น้อย (99/2203) (0/55) 4.38%
     3. ปานกลาง (936/2203) (13/55) 42.03%
     4. มาก (826/2203) (35/55) 38.13%
     5. มากที่สุด (273/2203) (6/55) 12.36%

8 : ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหา/ข้อมูลของระบบฯ
     1. น้อยที่สุด (54/2203) (2/55) 2.48%
     2. น้อย (123/2203) (2/55) 5.54%
     3. ปานกลาง (665/2203) (14/55) 30.07%
     4. มาก (531/2203) (13/55) 24.09%
     5. มากที่สุด (830/2203) (24/55) 37.82%

9 : ข้อมูลในระบบสามารถนำไปใช้กับงานอื่นได้
     1. น้อยที่สุด (55/2203) (0/55) 2.44%
     2. น้อย (134/2203) (5/55) 6.16%
     3. ปานกลาง (637/2203) (17/55) 28.96%
     4. มาก (534/2203) (14/55) 24.27%
     5. มากที่สุด (843/2203) (19/55) 38.18%

10 : การให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาสำหรับการใช้งานระบบฯ
     1. น้อยที่สุด (109/2203) (2/55) 4.92%
     2. น้อย (238/2203) (6/55) 10.81%
     3. ปานกลาง (1003/2203) (20/55) 45.31%
     4. มาก (626/2203) (21/55) 28.65%
     5. มากที่สุด (227/2203) (6/55) 10.32%

ผลสรุปโดยรวม
39.84
0
คะแนน น้อยที่สุด
3.22%
น้อย
6.80%
ปานกลาง
39.84%
มาก
32.68%
มากที่สุด
17.46%

ความพึงพอใจโดยรวม : 70.87% (3.54)