สถิติผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
คณะ

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา :
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

จบการศึกษา
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- : คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   5421015101 : ประมง1
   5421010107 : พืชศาสตร์-พืชสวน1
   5421010106 : พืชศาสตร์-พืชไร่3
   5521013101 : เกษตรกลวิธาน1
   4721031101 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์2
   5421011101 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์2
รวมในหลักสูตร  10
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
   5426010301 : พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีพืชคุณภาพ1
   5426010201 : พืชศาสตร์-พืชสวน2
รวมในหลักสูตร  3
รวมในวิทยาเขต  13
รวม  13
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.198.78.121:22/4/2561 11:49:04