ปฎิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาโควต้าและรับตรงคณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554
วัน/เดือน/ปี

การปฏิบัติ

26-29 พฤษภาคม 2554
นักศึกษาใหม่รายงานตัวและยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ อาคารสรรพวิชญ์บริการ (อาคารสำนักงานอธิการบดี) และรายงานตัวเข้าหอพัก พร้อมชำระเงินค่าหอพักและ
ค่าบำรุงการศึกษาส่วนที่เหลือ ดังนี้
คณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้
สาขาวิชาสัตวศาสตร์, พืชศาสตร์, ประมง,
เทคโนโลยีภูมิทัศน์, เกษตรกลวิธาน

ค่าบำรุงการศึกษา

 
4,200 บาท
 
ค่าหอพัก

 

**พัก 4 คน/ห้อง/เทอม

คนละ 3,000 บาท

 

**พัก 3 คน/ห้อง/เทอม

คนละ 4,000 บาท

 

**พัก 2 คน/ห้อง/เทอม

คนละ 6,000 บาท

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง,
การจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจเกษตร, เศรษฐศาสตร์,
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 
 
4,200 บาท
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,
เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, พัฒนาผลิต-
ภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

} 5,200 บาท

7,200 บาท
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้
วิทยาศาสตร์การบิน
การจัดการการบิน
 
 
...................
24,200 บาท
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
 
 
 
4,200 บาท
30 พฤษภาคม 2554ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
31 พฤษภาคม 2554่พบอาจารย์ที่ปรึกษา
1 มิถุนายน 2554ตรวจโรค และเอ็กซเรย์
2-5 มิถุนายน 2554 ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่ายงานทะเบียน
6 มิถุนายน 2554 เปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2554
***หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2554***
  1. สำเนาวุฒิการศึกษาฉบับสมบูรณ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
  4. รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (เขียนชื่อสกุลไว้ด้านหลังทุกรูป)
***นักศึกษาสามารถตรวจสอบการส่งเอกสารการรายงานตัว ได้ที่ www.regis.rmutto.ac.th
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.162.165.158:25/6/2561 9:02:18